Wniosek Rejestracyjny

2023-12-06 16:03

UWAGA:
- wpisz adres e-mail lub numer ID osoby wprowadzającej
- wpisz „S7” jeśli nie posiadasz osoby polecającej
- Uwaga! Raz wprowadzona osoba polecająca jest przypisana na stałe!
Dane osobowe

Dane firmy (opcjonalnie)

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Rachunek bankowy
Oświadczenie
W związku ze złożonym wnioskiem oświadczam, że:
  1. świadomie przystępuję do współpracy z S7HEALTH sp. z o.o. i wyrażam wolę uczestnictwa w programie na warunkach określonych w Ogólnych warunkach działalności Uczestnika Programu / Niezależnego Partnera, Planie Gratyfikacji oraz załącznikach,
  2. otrzymałem/am egzemplarz w/w dokumentów oraz zapoznałem/am się z ich treścią, którą akceptuje.

Zobowiązuję się w okresie trwania Umowy do przestrzegania przepisów dokumentów o których mowa w art. 1a.

Wyrażam zgodę na ujawnienie i udostępnienie moich danych osobowych w systemie CRM www.online.s7mc.com przez S7HEALTH sp. z o.o. na potrzeby organizowania i prowadzenia programu.

Wyrażam zgodę na ujawnienie przez S7Health sp. z o.o., moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, email) na stronie internetowej dostępnej dla innych uczestników.

(W przypadku braku zgody, uczestnik będzie występował na stronie internetowej tylko pod nadanym numerem ID.).

 

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, prawidłowe i pełne.

lub